پایگاه خبری اقتصاد دریایی

کد خبر: ۳۱۶۱
۲۶ دی ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۲
بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ در این خبر اطلاع رسانی میگردد.

قیمت ماهی

اقتصاد دریا - جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۲۶ دی ۱۴۰۱ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نوع ماهی قیمت هر کیلوگرم
قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم) ۹۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۲۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۸۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور دریایی شمال ( بالای ۴۰۰گرم) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم) ۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۴۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم) ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۸۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم) ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم ۷۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۳۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL ۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL ۴۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم ) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای ۱۲۰۰ گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۶۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۴۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر ۱۰۰۰ گرم ۶۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix ) ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix ) ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰) ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰ گرم) ۹۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰ گرم) ۹۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۹۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان ۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ، سی بس ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا ۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون پرورشی صید شده ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم ) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون فیله شده ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۹۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم ) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی ساردین جنوب ۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی روهیتا ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زرده ۵۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم ) ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر:
نیازمندی‌ها
تبلیغات متنی
چاپ افست
چاپ دیجیتال
چاپ کارتن
نشان تجارت
آیت ماندگار
اخبار ورزشی
پیشخوان روزنامه